Quỹ Funded Next: Chương trình đánh giá Evaluation

FTMO.com - For serious traders

Table of Contents

Thông tin chung

Tôi có thể nhận được số vốn nào với tư cách là Nhà giao dịch Đánh giá FundedNext?

Bạn có thể bắt đầu với số dư 15k, 25K, 50K, 100k hoặc 200K. Nếu bạn muốn giao dịch với tài khoản có số dư cao hơn, bạn có thể đăng ký. Nếu bạn đủ kiên định với chiến lược và quản lý rủi ro của mình, Funded Next sẽ mở rộng số dư tài khoản của bạn.

Tôi có thể mở / đóng một vị trí trong khi nhận tin tức trong mô hình Đánh giá không?

Trong các giai đoạn đánh giá của mô hình đánh giá (giai đoạn 1 và 2), bạn có thể giao dịch khi có tin tức mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Nhưng khi bạn nhận được tài khoản thật, vì thị trường biến động cực kỳ mạnh trong thời gian có tin tức và đây cũng là thời điểm dễ xảy ra trượt giá nhất, bạn bị hạn chế mở và đóng bất kỳ giao dịch nào trước và sau khi có tin tức 2 phút. Điều này bao gồm cả Thực hiện Thị trường và mở / đóng các Lệnh Chờ (bao gồm chốt lời và cắt lỗ). Tuy nhiên, xin lưu ý rằng:

1. Bạn sẽ có thể giữ các giao dịch đang chạy của mình trong khi có tin tức.

2. Funded Next sẽ chỉ xem xét các tin tức có tác động cao, bạn có thể tự do giao dịch trong các tin tức có tác động trung bình và thấp.

3. Funded Next sẽ chỉ xem xét những tin tức có liên quan trực tiếp đến các cặp giao dịch của bạn, bạn có thể tự do giao dịch nếu một tin tức có tác động lớn nhưng không liên quan trực tiếp đến cặp giao dịch của bạn. Ví dụ: giả sử bạn muốn thực hiện giao dịch EURUSD và có một tin tức tác động lớn đến CNY. Trong trường hợp đó, bạn vẫn có thể mở giao dịch EURUSD vì tin tức CNY không liên quan trực tiếp đến cặp giao dịch của bạn. Nhưng trong cùng một ví dụ, nếu tin tức là USD hoặc EUR thì Funded Next sẽ bị hạn chế mở hoặc đóng giao dịch 2 phút trước và sau tin tức.

Tôi có thể có nhiều hơn một tài khoản đánh giá không?

Bạn có thể có tối đa 300 nghìn tài trợ từ FundedNext. Bạn có thể đạt đến giới hạn tài trợ này với một chương trình đơn lẻ hoặc kết hợp các chương trình Cấp tốc và Đánh giá.

Tôi có cần phải đóng các vị trí của mình qua đêm / cuối tuần không?

Không. Bạn được phép giữ giao dịch của mình qua đêm và cuối tuần cho chương trình Đánh giá.

Tôi có nhận lại được phí đăng ký trong mô hình Đánh giá không?

Có, khi bạn có được tài khoản thực của mình, bạn cũng sẽ nhận lại được phí đăng ký của mình.
Nhưng đó không phải là tất cả!
Trong trường hợp những người khác chỉ cung cấp cho bạn phí đăng ký, Funded Next sẽ cung cấp cho bạn phí đăng ký cũng như 15% lợi nhuận mà bạn kiếm được trong giai đoạn 1 và 2 của quá trình đánh giá.

Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng bất kỳ thiết lập lại / nạp tiền nào ở giữa giao dịch thì Funded Next sẽ coi khoản thanh toán gần đây nhất là phí đăng ký.

Mức phân chia lợi nhuận trong mô hình Đánh giá là bao nhiêu?

Với FundedNext, bạn sẽ được chia lợi nhuận lên đến 90%.

Ban đầu, bạn sẽ nhận được 80% chia sẻ lợi nhuận, khi mở rộng quy mô, bạn sẽ đủ điều kiện để được chia sẻ lợi nhuận 90%.

Giai đoạn một

Có mục tiêu lợi nhuận nào trong Giai đoạn đánh giá-1 không?

Có, Bạn phải đạt được mục tiêu lợi nhuận 10% trong giai đoạn đánh giá-1 trong chu kỳ giao dịch 4 tuần.

Tôi có cần đợi đủ 30 ngày giao dịch (4 tuần giao dịch) không?

Không, bạn không cần phải đợi. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã tuân thủ tất cả các quy tắc và hoàn thành giai đoạn 1 trong vòng 05 ngày.

Tôi sẽ có bao nhiêu ngày để hoàn thành giai đoạn 1 của đánh giá?

Đối với giai đoạn 1, bạn sẽ nhận được chu kỳ 4 tuần giao dịch. Nhưng nếu bạn muốn, bạn có thể hoàn thành giai đoạn này sớm nhất có thể bằng cách tuân theo các quy tắc và đạt được mục tiêu lợi nhuận 10%

Điều gì xảy ra sau khi tôi vượt qua giai đoạn 1 của thử thách đánh giá?

Nếu bạn đã hoàn thành tất cả các mục tiêu giao dịch và bạn đã đạt được 10% lợi nhuận sau khi đóng tất cả các giao dịch đang chạy thì bạn sẽ nhận được email từ Funded Next. Sau đó, Funded Next sẽ xem xét nhanh tài khoản của bạn và chuyển bạn sang giai đoạn 2 khi quá trình hoàn tất. Toàn bộ quá trình sẽ được kết thúc trong vòng 48 giờ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phá vỡ giới hạn thua lỗ 5% hàng ngày?

Nếu nhà giao dịch vi phạm bất kỳ quy tắc nào thì tài khoản của họ sẽ bị đình chỉ. Nhưng bạn sẽ nhận được cơ hội tiếp tục chương trình với giá ưu đãi. Chi phí đăng ký lại này còn được gọi là phí “Đặt lại” vì nhà giao dịch sẽ được cung cấp tài khoản mới và chu kỳ giao dịch của họ sẽ được đặt lại. Chỉ áp dụng cho giai đoạn 1. Phí đặt lại được đưa ra bên dưới.

Đánh giá $ 15.000 Quỹ =    $ 89 
Đánh giá $ 25.000 Quỹ = $ 179 
Đánh giá $ 50.000 Quỹ = $ 269 
Đánh giá $ 100.000 Quỹ = $ 494
Đánh giá $ 200.000 Quỹ = $ 899

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phá vỡ giới hạn mất 10% tài khoản?

Nếu nhà giao dịch vi phạm bất kỳ quy tắc nào thì tài khoản của họ sẽ bị đình chỉ. Nhưng bạn sẽ nhận được cơ hội tiếp tục chương trình với giá ưu đãi. Chi phí đăng ký lại này còn được gọi là phí “Đặt lại” vì nhà giao dịch sẽ được cung cấp tài khoản mới và chu kỳ giao dịch của họ sẽ được đặt lại. Chỉ áp dụng cho giai đoạn 1. Phí đặt lại được đưa ra bên dưới.

Đánh giá $ 15.000 Quỹ =    $ 89 
Đánh giá $ 25.000 Quỹ = $ 179 
Đánh giá $ 50.000 Quỹ = $ 269 
Đánh giá $ 100.000 Quỹ = $ 494
Đánh giá $ 200.000 Quỹ = $ 899

Tôi có thể đặt lại tài khoản Đánh giá của mình bao nhiêu lần?

Bạn có thể đặt lại bao nhiêu lần tùy thích trong giai đoạn 1 nhưng ở giai đoạn 2 hoặc tài khoản được tài trợ thực sự, sẽ không có các tùy chọn như vậy.

Tôi có thể thực hiện bao nhiêu lần học lại miễn phí trong mô hình Đánh giá?

Nếu bạn không vi phạm bất kỳ mục tiêu giao dịch nào và tài khoản của bạn kết thúc bằng lợi nhuận vào cuối chu kỳ giao dịch, với tất cả các vị trí đã đóng, Funded Next sẽ cung cấp cho bạn một Thử thách FundedNext mới miễn phí. Tùy chọn này được coi là Làm lại Miễn phí.

Bạn có thể thực hiện việc chiếm lại miễn phí không giới hạn miễn là tài khoản của bạn có lãi. Lưu ý rằng học lại miễn phí chỉ áp dụng trong giai đoạn 1.

Giai đoạn hai

Có mục tiêu lợi nhuận nào trong Giai đoạn đánh giá-2 không?

Có, Bạn phải đạt được mục tiêu lợi nhuận 5% trong giai đoạn đánh giá-2 trong chu kỳ giao dịch 8 tuần.

Tôi sẽ có bao nhiêu ngày để hoàn thành giai đoạn 2 của quá trình đánh giá?

Bạn sẽ nhận được chu kỳ 8 tuần giao dịch để hoàn thành giai đoạn đánh giá-2

Tôi có cần đợi đủ 60 ngày (8 tuần giao dịch) cho giai đoạn 2 không?

Funded Next chiến thắng khi bạn chiến thắng !!

Không có giới hạn thời gian để chờ đợi. Nếu bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận tuân thủ tất cả các quy tắc thì bạn được hoan nghênh nhất chuyển sang bước tiếp theo sớm nhất là 5 ngày.

Tôi có thể thử lại nếu vi phạm bất kỳ quy tắc nào trong Đánh giá không?

Không, bạn sẽ không nhận được bất kỳ lượt học lại miễn phí nào để thử lại trong giai đoạn 2 nhưng bạn rất hoan nghênh việc mua lại.

Khi nào tôi sẽ nhận được tài khoản thực trong mô hình Đánh giá?

Funded Next chiến thắng khi bạn chiến thắng !!

Không có giới hạn thời gian để chờ đợi. Nếu bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận tuân thủ tất cả các quy tắc thì bạn đủ điều kiện để có tài khoản thực ngay khi bạn vượt qua giai đoạn 2.

Liệu có sự phân chia lợi nhuận nào trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 không?

Đúng. Bạn sẽ nhận được 15% lợi nhuận từ giai đoạn 1 và giai đoạn 2 với khoản thanh toán đầu tiên từ tài khoản thực cũng như được hoàn lại toàn bộ phí đăng ký của bạn!

Dưới đây là một ví dụ để giúp bạn dễ dàng hơn:

Giả sử bạn bắt đầu thử thách đánh giá của mình với tài khoản 100k và trong giai đoạn đánh giá 1 và 2, bạn đã kiếm được 10k và 5k hoặc tổng lợi nhuận là 15 nghìn. Bây giờ, trong trường hợp này, bạn sẽ nhận được 15% lợi nhuận 15k mà bạn đã kiếm được, là $ 2250, cũng như được hoàn lại toàn bộ phí đăng ký của bạn !!

Tôi có được hưởng lợi nhuận không, nếu tôi đạt hơn 10% trong giai đoạn 1 và 5% trong giai đoạn 2?

FundedNext ngưỡng mộ kỹ năng giao dịch của bạn. Tuy nhiên, nhiều hơn bất kỳ số tiền nào bạn đạt được trong giai đoạn -1 và giai đoạn 2 sẽ không được tính cho lợi nhuận.

Tài khoản Live

Tôi sẽ nhận được khoản thanh toán của mình bao lâu một lần?

Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán đầu tiên sau 4 tuần giao dịch và từ khoản thanh toán thứ hai trở đi, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán đó sau mỗi 2 tuần giao dịch (14 Ngày). Chu kỳ sẽ bắt đầu khi bạn đặt giao dịch đầu tiên trong tài khoản thực của mình và sẽ áp dụng cho mỗi chu kỳ liên tiếp.

Có mục tiêu lợi nhuận nào trong tài khoản thực của Mô hình đánh giá không?

Không. Khi bạn đã hoàn thành giai đoạn 1 và giai đoạn 2, bạn sẽ trở thành một trong những nhà giao dịch FundedNext Crown của Funded Next và nhận được tiền thật!

Tại thời điểm này, không có mục tiêu lợi nhuận nào cả. Bạn sẽ có cơ hội giao dịch tự do và kiếm được nhiều lợi nhuận như bạn muốn.

Tôi sẽ nhận được bao nhiêu phần lợi nhuận từ tài khoản thực

Sau khi nhận được tài khoản thực của bạn, phần lợi nhuận của bạn sẽ được tăng lên đến 80%. Còn gì thú vị hơn nữa, với lần mở rộng quy mô đầu tiên, bạn sẽ đủ điều kiện để được chia sẻ lợi nhuận 90%

Tôi có phải tuân theo quy tắc giới hạn thua lỗ 5% hàng ngày trong tài khoản thực không?

Có, Bạn sẽ phải tuân theo quy tắc này.

Tôi có phải tuân theo quy tắc giới hạn tổn thất tổng thể 10% trong tài khoản thực không?

Có, Bạn sẽ phải tuân theo quy tắc này.

Có bất kỳ ngày giao dịch tối thiểu nào trong tài khoản thực của Đánh giá không?

Không, không có ngày giao dịch tối thiểu trong tài khoản thực của Đánh giá. Bạn có thể tự do giao dịch theo thời gian thích hợp của mình.

Tôi có cần gửi bất kỳ tài liệu nào để xác minh không?

Trước khi nhận được tài khoản thực, bạn cần cung cấp cho Funded Next các tài liệu sau để Funded Next có thể xác minh danh tính của bạn:

1. Ảnh chụp Chứng minh nhân dân / Giấy khai sinh / Hộ chiếu / Giấy phép lái xe của bạn.

2. Ảnh chụp Hóa đơn tiện ích / Hóa đơn điện thoại / Chứng từ thuế / Sao kê ngân hàng gần đây của bạn.

Lưu ý rằng bạn không cần bất kỳ xác minh nào cho các giai đoạn demo / đánh giá.

Điều gì xảy ra với lợi nhuận tôi kiếm được nếu Tài khoản Trực tiếp của tôi bị tạm ngưng?

Nếu Tài khoản được cấp vốn của bạn bị đình chỉ lợi nhuận, bạn sẽ đủ điều kiện nhận 50% lợi nhuận bạn kiếm được, nếu các giao dịch của bạn tuân thủ 2 tiêu chí sau:

1. Tất cả các giao dịch của bạn trong tài khoản thực của bạn phải có SL.

2. Bạn không được mất nhiều hơn 1% kích thước tài khoản của mình cho bất kỳ giao dịch riêng lẻ nào.

Bạn phải đáp ứng cả hai tiêu chí nêu trên thì bạn sẽ có 7 ngày sau khi vi phạm để yêu cầu giải ngân 50% lợi nhuận từ tài khoản thực bị tạm ngưng.

FTMO.com - For serious traders

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *